راه های ارتباطی با سامانه مدیریت فرهنگی (نورا)

شماره تماس

۳۳۳ ۳۳ ۳۳ ۰۱۱

پست الکترونیک

Noora@mazums.ac.ir

شماره تماس

مازندران،ساری،جاده فرح آباد، دانشگاه علوم پزشکی

آدرس دقیق دانشگاه علوم پزشکی مازندران