گام صفرم ثبت نام الکترونیکی

این مرحله از طریق سامانه ثبت نام به آدرس reg.mazums.ac.ir انجام خواهد شد که راهنمای کلیه مراحل مربوط به آن در سامانه قابل مشاهده است.

گام اول دریافت پست الکترونیک
و دسترسی به اینترنت

با مراجعه به سایت زیر، در بخش راهنمای دانشجویان, راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، نحوه دریافت پست الکترونیکی و نیز نحوه دسترسی به اینترنت را مطالعه کنید.