دستورالعمل ها

تشکیل انجمن های ورزشی۱

تشکیل انجمن های ورزشی۲

تشکیل انجمن های ورزشی۳

تشکیل انجمن های ورزشی۴

تشکیل انجمن های ورزشی۵

تشکیل انجمن های ورزشی۶

تشکیل انجمن های ورزشی۷

آیین نامه های اداره تغذیه

توزیع غذا

سلف سرویس دانشجویی

سیستم رزرو غذا

آیین نامه های اداره رفاه

رفاهی

آیین نامه های اداره مشاوره

تشکیل شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه

فعالیتهای مرکزمشاوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

آیین نامه های خوابگاه ها

امکانات رفاهی

شرح اداره امور خوابگاه ها

فرم تعهد

مقررات اسکان