محتوای ویدئو
نشیریه—۲

فیلم مدیریت استرس۱

نشیریه—۲

فیلم مدیریت احساسات۱

نشیریه—۲

فیلم مهارت همدلی۱

نشیریه—۲

فیلم مهارت خودآگاهی۱

نشیریه—۲

فیلم مهارت مدیریت رابطه۱

نشیریه—۲

فیلم تفکر مهارت ارتباطی ۱

نشیریه—۲

فیلم تفکر نقادانه ۱

نشیریه—۲

فیلم تفکر خلاقانه ۱

تولیدات-قرآنی—۱

فیلم حل مسئله۱

نشیریه—۲

فیلم تصمیم گیری ۱